Reklamační řád
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě exihand.cz provozovaného firmou Exihand, spol s. r. o. (dále jen prodejce).
1.2. Tímto reklamačním řádem se řídí prodejce i kupující.
1.3. Prodávající může kupujícímu potvrdit originální záruční list výrobce (pokud je v balení výrobku).
1.4. Záruční list je vždy u zboží, u kterého je nutné evidovat výrobní číslo k uplatnění reklamace a je potřeba při příjmu do reklamačního řízení. U zboží, kde není potřebná evidence výrobního čísla, slouží k uplatnění záruky daňový doklad, případně dodací list.
1.5. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
 
2. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
2.1. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem (nikoli spotřebitel). Blíže viz. Obchodní podmínky.
 
3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
3.1. Délka záruční doby je uvedena u každého zboží v záručním listě. Není-li uvedena, je záruční doba 24 měsíců dle zákona. Uvedené záruční doby jsou určeny pro spotřebitele, pro nikoli spotřebitele mohou být záruční doby rozdílné.
3.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
3.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení. Platí pro spotřebitele. Pro kupujícího, který není spotřebitelem, se záruční doba neprodlužuje.
3.4. Informace o technických parametrech se řídí výhradně originálními popisy a dispozicemi výrobce a nejsou důvodem k příjmu do reklamačního řízení.
3.5. Pro záruční opravu je potřeba reklamovaný výrobek, řádně vyplněný záruční list, daňový doklad nebo jiný doklad prokazující nákup dané věci v našem obchodě a dostatečnou identifikaci věci.
3.6. Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.
3.7. Dojde-li u výrobku k výměně za nový, nesčítají se opakované závady u starého a nového výrobku.
3.8. Software update (pokud vyloženě neodstraní, neopraví uvedenou závadu) nebo závada nezjištěna nejsou mezi opakované závady započítány. Software update je považován pouze za technické zdokonalení výrobku ne za vadu.
3.9. Při neuznané reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.
 
4. REKLAMAČNÍ PODMÍNKY
4.1. Reklamaci vyřizuje prodejce.
4.2. Se záruční opravou se může kupující obrátit i na autorizované servisní centrum dané značky. Prodávající, ale v tomto případě nenese odpovědnost za vyřízení záruční opravy.
4.3. Reklamace je považována za vyřízenou dnem, kdy má kupující možnost ji převzít. Prodávající je vázán volbou zákonné možnosti vyřízení reklamace, kterou kupující zvolí při jejím uplatnění.
4.4. Požaduje-li zákazník odstoupení od kupní smlouvy dle bodu 5.6 a 5.8 je nutné toto oznámit již při uplatnění reklamace. Je-li nárok oprávněný, prodejce provede pouze posouzení závady, poslední závada se již neopravuje. Dojde-li k opravě poslední závady, zákazník tím souhlasí s řešením reklamace formou opravy.
4.5. Není-li prodejcem dodržena doba reklamace dle bodu 6.2, oznámí tuto skutečnost zákazník prodejci před převzetím reklamace, reklamaci si již nepřebere, provede případně pouze dokompletaci balení a dále může již zákazník požadovat řešení této reklamace, jakoby se jednalo o vadu neodstranitelnou.
4.6. Není-li prodejcem dodržena doba reklamace dle bodu 6.2, ale reklamace je vyřízena opravou po této době, má zákazník možnost postupu dle bodu 4.5 nebo může s opravou a prodloužením doby reklamace souhlasit. Souhlas s řešením reklamace formou opravy a s prodloužením doby reklamace udělí tím, že si reklamaci převezme z reklamačního řízení i přesto, že je o skutečnosti překročení doby reklamace z bodu 6.2 seznámen (postačují informace z řádného reklamačního protokolu prodejce).
4.7. Reklamace musí být doloženy řádně vyplněnými reklamačními protokoly (servisního střediska, prodejce apod.) v originálním vyhotovení a musí z nich být patrná závada (její jasné znění), servisní zásah a doba reklamace.
4.8. Vrácení kupní ceny se řeší formou opravného daňového dokladu bankovním převodem. Vrácení finančního plnění je možné až po obdržení originálního potvrzení převzetí opravného daňového dokladu. Vrácená částka bude poukázána v době splatnosti na účet kupujícího, nejpozději však do 30-ti dnů od obdržení originálního potvrzení převzetí opravného daňového dokladu.
 
5. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO
5.1. Kupujícímu je doporučeno zboží dodané prodejcem prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.
5.2. Shledá-li v průběhu záruční doby kupující na zboží vadu, oznámí neprodleně skutečnost reklamačnímu oddělení prodejce a to buď emailem, formulářem, písemně na adresu prodejce, osobně nebo telefonicky.
5.3. Při převzetí zboží provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel v záručním listě případně v dodacím listu. Tato povinnost se týká pouze kupujícího, který není spotřebitelem. Spotřebiteli je doporučena, může tak předejít pozdějším komplikacím při případné reklamaci.
5.4. Zachovat kompletnost zboží. Tzn. neztratit dokumentaci či další doplňkové komodity, které byly obsaženy v originálním balení dodaném prodávajícím (platí zejména v případě vrácení zboží spotřebitelem ve 14-ti denní lhůtě, pro ostatní případy se doporučuje).
5.5. Pokud kupující, spotřebitel, neobdrží informaci o vyřízení reklamace dříve, než uplyne doba reklamace dle bodu 6.2, může si reklamaci jako vyřízenou vyzvednout 30 den od uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou na delší lhůtě. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem (nikoli spotřebitel). Blíže viz. Obchodní podmínky.
5.6. Po opakované záruční vadě vzniká kupujícímu, spotřebiteli, právo na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Kupujícímu, nikoli spotřebiteli, toto právo nevzniká.
5.7. Jedná-li se o neodstranitelnou vadu, vzniká kupujícímu, spotřebiteli, právo na přiměřenou slevu z ceny věci, na odstoupení od kupní smlouvy nebo na výměnu za nové bezvadné zboží. Kupující, nikoli spotřebitel, má nárok pouze na výměnu za bezvadné zboží, stejného nebo jiného typu.
5.8. Za opakovaný výskyt vad (vícenásobnou vadu) se dle judikatury považují tři stejné nebo čtyři jakékoli uznané vady.
5.9. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu dopravného v nutné výši (náklady je nutné řádně doložit a prodejce je po dohodě vyplatí zpětně). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele. Kupující, nikoli spotřebitel, hradí své náklady a náklady prodejce spojené s reklamací vždy a v plné výši.
5.10. Dle §53, odst.7 a §54 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Zboží na které chcete uplatnit zmíněné právo by mělo být v původním nepoškozeném obalu, nemělo by nést známky použití nebo poškození a mělo by být kompletní (tzn. příslušenství, záruční list, návod atd). Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem (nikoli spotřebitel). Blíže viz. Obchodní podmínky.
5.11. Kupující je povinen vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do 30-ti dnů od uplynutí doby reklamace. Neučiní-li tak, může prodejce účtovat poplatek za uskladnění, a to ve výši 10Kčbez DPH/den.
 
6. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO
6.1. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
6.2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele. Pro kupujícího, nikoli spotřebitele, není délka vyřízení reklamace pevně stanovena (jedná se o nezbytně dlouhou dobu) maximálně však 3 měsíce.
6.3. Dobou reklamace se rozumí doba od přijetí zboží k reklamaci až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace měl možnost věc převzít.
6.4. Prodávající informuje kupujícího, spotřebitele, o vyřízení reklamace jakýmkoliv komunikačním kanálem, například emailem, telefonicky, SMS, ústně, písemně apod.
6.5. Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího a jde-li o věc větší hodnoty (dle nař. Vlády 258/1995 Sb. hodnota nad 3000,-Kč), je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu (15 dnů) k vyzvednutí věci.
6.5.1. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.
 
7. NEMOŽNOST UPLATNĚNÍ ZÁRUKY
7.1. Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí k reklamaci záruční doba.
7.2. Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které je věc určena.
7.3. Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.
7.4. Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
7.5. Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
7.6. Zboží bylo poškozeno živly.
7.7. Mechanickým poškozením výrobku tj. ulomením, pádem, vlhkostí apod.
 
8. ZÁVĚR
8.1. Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.
8.2. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.
8.3. Reklamace je evidována číslem.
8.4. Příjem reklamace je potvrzován emailem z adresy reklamace@exihand.cz. Na tento email také směřujte dotazy týkající se Vaši reklamace.
8.5. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.ledna 2011.